Міжнародне право прав людини

Конвенція про права дитини (КПД)

Діти, які тим чи іншим чином зазнали сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є носіями прав; таким чином, вони мають право на захист, правосуддя, фізичне і психологічне відновлення та соціальну реінтеграцію, як зазначено в Конвенції про права дитини.

Луїс Ернесто Педернера Рейна, Голова Комітету КПД (2017-2021)1

I. Вступ 🔗

Конвенція про права дитини (КПД) набула чинності 2 вересня 1990 року. Держави-учасниці взяли на себе зобов’язання поважати і забезпечувати “громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права дітей”. Конвенція передбачає реалізацію цих прав шляхом встановлення мінімальних стандартів у сфері охорони здоров’я, освіти, правової, громадянської і соціальної допомоги дітям”.2 Комітет з прав дитини здійснює нагляд за виконанням державами КПД. 3

Примітка для читачів(-ок)
Для отримання роз'яснень щодо повноважень Комітету та інших міжнародних правових механізмів, які можуть бути використані для забезпечення виконання зобов'язань держави за КПД, будь ласка, зверніться до глави "Ратифікація та виконання міжнародних договорів", розділу "Міжнародне право прав людини".

I.1 Діти, які підпадають під дію КПД🔗

Положення КПД застосовуються щодо всіх дітей. Згідно зі статтею 1, “дитиною є кожна людська істота до досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо за законом, застосовним до неї, вона не досягає повноліття раніше”. Хоча КПД визнає права всіх осіб, які не досягли 18 років, держави повинні враховувати розвиток дітей та їхні здібності, що змінюються, при реалізації їхніх прав.4

“Розвиток здібностей” означає “процес дозрівання та навчання, в ході якого діти поступово набувають навички, краще розуміють різні аспекти життя, беруть дедалі більшу відповідальність та користуються своїми правами”.5

Часто підходи, прийняті для забезпечення реалізації прав підлітків, суттєво відрізняються від тих, що прийняті для дітей молодшого віку. Хоча Комітет визнає, що “важко дати визначення підлітковому віку, адже діти досягають зрілості в різний час”, він описує підлітковий вік як період дитинства від 10 років до 18ого дня народження.6

I.2 СНПК відповідно до КПД🔗

Згідно зі статтею 19(1), насильство щодо дітей охоплює “усі форми фізичного або психічного насильства, образи чи зловживання, відсутність піклування чи недбале і брутальне поводження та експлуатацію, включаючи сексуальні зловживання”.

Комітет визначив сексуальне зловживання над дітьми як “будь-які дії сексуального характеру, вчинених дорослим по відношенню до дитини, від яких остання має право на захист згідно з кримінальним законодавством”. Сексуальні дії також вважаються зловживанням, коли вони вчиняються проти дитини іншою дитиною, якщо дитина-порушник значно старша за постраждалу дитину або застосовує владу, погрози чи інші засоби тиску”. Однак сексуальні дії між дітьми не вважаються сексуальним зловживанням, якщо діти вже досягли встановленого державою вікового порогу, коли “сексуальні дії дозволяються за наявності згоди”.7

Окрім перелічених у вступі до цього Посібника форм сексуального насильство, сексуальне зловживання над дітьми також включає в себе:

  • Спонукання або примус дитини “до будь-якої незаконної або психологічно шкідливої сексуальної активності”;
  • Використання дітей “у комерційній сексуальній експлуатації”;
  • Використання дітей “в аудіо- або візуальних зображеннях сексуального насильства над дітьми”, в тому числі в Інтернеті; 8
  • Дитячу проституцію, сексуальне рабство, сексуальну експлуатацію у сферах відпочинку і туризму;9
  • Торгівлю людьми,10 як всередині однієї держави, так і міжнародну, включаючи випадки незаконного усиновлення;11 та
  • Продаж дітей для сексуальних цілей та примусовий шлюб.12 Продаж дітей “передбачає певну форму комерційної операції, чого не вимагає торгівля дітьми”. Більше того, в той час як торгівля дітьми завжди передбачає експлуатацію дитини, “ця мета не є обов’язковим складовим елементом у продажі дітей, хоча дитину, яку було продано, можуть експлуатувати”.13

КПД застосовується до випадків сексуального насильства, незаважаючи на те, чи вони пов’язані з конфліктом. Комітет, визнаючи особливо тяжкі наслідки “збройного конфлікту, політичної нестабільності та наявності збройних угрупувань”, наголосив на тому, що КПД та її факультативні протоколи застосовуються “в будь-який час”. Жодне з положень не дозволяє призупиняти права дітей під час надзвичайних ситуацій;14 держава-учасниця “несе основну відповідальність за захист дітей і тому повинна вжити негайних заходів для запобігання подальшому насильству щодо них”.15

II. Нормативно-правова база 🔗

Примітка для читачів(-ок)
Щодо авторитетності та обов'язковості роботи Комітету див. розділ "Міжнародне право прав людини", "Вступ", а також розділ "Вступ", "Методологія".

III. Зобов’язання🔗

Попередження🔗

III.1 Держави повинні криміналізувати СНПК🔗

III.2 Зобов’язання держав за КПД повинні виконуватися як на їхній території, так і за її межами🔗

III.3 Держави повинні протидіяти СНПК, вчиненому недержавними суб’єктами🔗

III.4 Децентралізація влади не скасовує і не зменшує обсяг зобов’язань держав за КПД🔗

III.5 Держави повинні забезпечувати найкращі інтереси дитини при викоріненні СНПК🔗

III.6 Держави повинні забезпечити право дітей на вираження поглядів та враховувати їх у процесі викорінення СНПК🔗

III.7 Особливого захисту від СНПК потребують діти, які стикаються з множинними, перехресними формами дискримінації🔗

III.8 Особливого захисту від СНПК потребують діти-мігранти🔗

III.9 Держави повинні не затримувати дітей🔗

III.10 Держави повинні забезпечити, щоб діти не вербувалися та не використовувалися сторонами конфлікту🔗

III.11 Держави повинні регулювати торгівлю зброєю🔗

III.12 Держави повинні ознайомлювати своє населення з особливостями СНПК🔗

III.13 Держави повинні створити національний правозахисний механізм, який допоможе їм викорінити СНПК🔗

III.14 Держави повинні співпрацювати з іншими суб’єктами для викорінення СНПК🔗

III.15 Держави повинні ратифікувати інші договори міжнародного права для ліквідації СНПК🔗

III.16 Держави повинні здійснювати моніторинг СНПК та звітувати Комітету про заходи, вжиті для його викорінення🔗

Правосуддя та відповідальність🔗

III.17 Держави повинні ефективно розслідувати та переслідувати випадки СНПК🔗

III.18 Держави повинні створити сприятливу для дітей систему правосуддя для дітей-правопорушників🔗

III.19 Держави повинні забезпечити дітям, які постраждали від СНПК, доступ до правосуддя🔗

Гуманітарна реакція🔗

III.20 Держави повинні надавати дітям, які постраждали від СНПК, належну допомогу🔗

Відшкодування🔗

III.21 Держави повинні надавати дітям, які постраждалим від СНПК, ефективні засоби правового захисту та відшкодування🔗

вмісту сторінки

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з